Vārda dienu šodien svin: Andrejs, Andrievs, Andris

Informācija par skolu

Informācija par skolu

Lietotāju novērtējums: 2 / 5

Zvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

  2006.gada septembrī tiek uzsākts darbs pie daiļdārza izveidošanas un apkārtnes sakopšanas, kur palīgā nāk skolēni un viņu vecāki. 2007.gada vasarā par Dekšāres pašvaldības līdzekļiem tiek rekonstruēts sporta laukums, kurš ir atzīts rajona mērogā kā viens no kvalitatīvākajiem un daudzfunkcionālākajiem. Nepieciešamo aprīkojumu sporta laukumā palīdzēja iegādāt vietējie uzņēmēji. 2008.gada vasarā tiek uzsākta sporta zāles celtniecība un vecās sporta zāles rekonstrukcija par mācību kabinetiem. Jaunajos kabinetos tiek iegādātas mēbeles, uzstādītas divas interaktīvās tāfeles, aprīkota datorklase ar jauniem datoriem, kas savienoti vienā tīklā, ievilkts bezvadu internets, iegādāts nepieciešamais sporta inventārs. Visos skolas mācību kabinetos nomainītas tāfeles un aprīkotas ar kvalitatīvām apgaismes lampām. Līdztekus tam tiek veikts remonts vecajās pasta telpās, kur no jauna tiek izveidoti mājturības mācību kabineti zēniem un meitenēm, rekonstruēti vecie darba galdi zēniem un iegādātas jaunas mūsdienīgas šujmašīnas un cits nepieciešamais inventārs meitenēm. Pirmsskolas grupiņās kā piecgadīgajiem, tā sešgadīgajiem bērniem iegādāti jauni darba galdi un krēsli.

Sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju tika realizēts projekts par rotaļu laukuma izveidi pirmsskolas bērniem.

Ar 2009.gada 1.septembri skolā tiek licencēta jauna izglītības programma – Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (Sports) izglītības programma, tas nozīmē, ka skolēniem tiek piedāvātas trīs mācību stundas sportā un ir iespējas piedalīties vieglatlētikas un futbola nodarbībās. Skolā strādāja divi sporta skolotāji – treneri: Aivars Strods un Andrejs Slavickis.

2011./2012.m.g. skolā tiek ieviesta elektroniskā žurnālu sistēma „Mykoob”.

Ar 2012. gada septembri pirmsskolas vecuma bērni savas skolas gaitas uzsāk rekonstruētās telpās. Pamatskolas ēkā ar novada pašvaldības atbalstu, tiek izremontēti trīs kabineti un ierīkots valodu kabinets, kurā atrodas arī interaktīvā tāfele, kas tika iegādāta kopā ar datoriem, piedaloties skolu informatizācijas projektā.

2013.gada vasarā tika veikts kosmētiskais remonts skolas mācību kabinetos. Septembrī izveidota skolas mājas lapa.

2014.g. aprīlī tika svinēta skolas 105 gadu jubileja.

2015.g. vasarā skolotājiem bija iegādāti portatīvie datori,  2 klašu telpās nomainīti skolēnu soli un krēsli.

2015./2016.m.g. pamatskolā mācās 83 skolēni un pirmsskolu apmeklē 20 bērni. Skolā strādā 19 augsti kvalificēti pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.

2016.g.vasarā labiekārtots  mūzikas kabinets.

2016.g.septembrī pirmsskolā tiek uzņemti bērni no 2 gadu vecuma.

No 2017. gada 1.janvāra  Viļānu novada pašvaldība  finansē   brīvpusdienas  6.klasei. 2017.g. martā Viļānu novada pašvaldība iegādājās  mūsu skolai digitālo ekrānu. Tas uzstādīts dabaszinību kabinetā. Skolotāji un izglītojamie jaunās, modernās iekārtas dotās iespējas  veiksmīgi izmanto mācību un audzināšanas  darbā.

Lai sniegtu atbalstu Dekšāru pamatskolas 7.-9.klašu izglītojamiem nākotnes profesijas izvēlē, Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis - 2020.gada 31. augusts.

2017.gada septembrī skolas kolektīvs uzsāka darbu APP projektā  /Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. ESF projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 .

No 2017.gada decembra skola piedalās ESF projektā "PuMPuRS" ../Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. ESF  projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 .

No 2018. gada 1.janvāra  Viļānu novada pašvaldība  finansē  brīvpusdienas 7.klasei. 

No septembra skola darbojas projektā "SKOLAS SOMA".

2019.gada februārī un martā 1.-4.kl.  izglītojošu nodarbību kopums bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei

un  10.aprīlī -veselīga uztura olimpiāde vispārējo izglības iestāžu 3.-4.klašu skolēniem par veselīga un sabalansēta uztura jautājumiem ESF projekta "Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās" (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/1/106) ietvaros.

 No 2019. gada 1.marta  Viļānu novada pašvaldība  finansē  brīvpusdienas  8.klasei.
 3.maijā skola svinēja savu 110 gadu jubileju
2019.g.pirmajā semestrī aktīvi piedalījāmies projekta "Pumpuriņš" radošajās nodarbībās.
  No 2020.g. oktobra sākām darboties projektā “Darīt Kopā II”. 
 
 

 

Stundu saraksts

images

Autobusu kustības saraksts

Zvanu saraksts

campas

Meklēt